By Richard GolianRozhodovanie, neistota a pravdepodobnosť

6.5.2023 Môže byť rozhodnutie s negatívnym výsledkom optimálnejšie ako rozhodnutie s pozitívnym výsledkom? Áno.

Decision-making, uncertainty and probability

16 April 2023 I strive to implement this mindset when making all managerial or investment decisions.

Cítim prázdnotu. Prvé dojmy z generatívnej AI

25.3.2023 Svet sa môže zdať bohatší a hojnejší, ale nie pre mňa.

Moje celoživotné intelektuálne dobrodružstvo

2.1.2023 Dôvod, prečo som sa tomu začal venovať, vypovedá niečo o mojej povahe.

I feel emptiness. First impressions of generative AI

25 March 2023 While it saved me a significant amount of time, it had an unintended consequence.

My lifelong intellectual adventure

2 January 2023 My fascination with phenomenology exposes distinct facets of my character.

Cómo me convertí en un niño otra vez

9 de febrero de 2020 Pregunto: “¿Por qué?” Mamá responde. Yo pregunto de nuevo: “¿Por qué?” Mamá responde: “Porque es así.” Y yo otra vez: “¿Pero por qué es así?” Así es como comencé a conocer el mundo.

Comment je suis redevenu un enfant

25.1.2020 Je demande pourquoi? Ma maman réponse et je demande encore une fois: pourquoi? Elle réponds: parce que. Et je demande encore une fois: mais pourquoi c’est comme ça? Et c’est comme cela que j’ai commencé d‘avoir connaissance.

The first one to speak up against Mečiar?

17th November 2019 “Unforgivable, unjustified. It can never be forgotten.” These are the comments of Fedor Gál (the leader of Verejnosť proti násiliu (Public Against Violence/ henceforth VPN)) regarding the story of my great-grandmother’s brother, Andrej Sámel.

Ako prvý vystúpil proti Mečiarovi?

17. novembra 2019 „Neospravedlniteľné, neobhájiteľné. Na toto sa nesmie nikdy zabudnúť.“ Slová zakladateľa a predsedu Verejnosti proti násiliu, Fedora Gála, ktorý spomína na príbeh brata mojej prastarkej Andreja Sámela.

How I became a child again

17th September 2019 I ask: “Why?” Mom answers, and I ask again: “Why?” Mommy answers: “Because it is so.” And me again: “But why is that so?” This is how it started, getting to know the world.

Ako som sa stal znovu dieťaťom

30.3.2019 Pýtam sa, prečo? Mamina vysvetľuje, chytím sa niečoho z toho, čo povedala a pýtam sa, prečo? Mamina odvetí, pretože je to tak. A ja znovu, ale prečo je to tak? Takto nejak to začalo, spoznávanie sveta.

Volt Europa

18th March 2019 A real pan-European political party? A single program, an individual membership, one financing and one headquarters?

Volt Europa

18. marca 2019 Skutočné celoeurópske politické strany? S jedným programom pre celú Európu, individuálnym členstvom, spoločným financovaním a jedným sídlom?

What do I want from the European institutions?

24th November 2018 I overheard an interesting thought following the abolishment of roaming charges: “The EU isn’t useless after all.”

Čo chcem od Európskych inštitúcií?

21. novembra 2018 Počul som zaujímavú myšlienku. Bolo to v súvislosti so zrušením spoplatneného roamingu. „Konečne nám tá EU na niečo je.“

Esto prometo

26 de octubre de 2016 “Esto prometo: ejercer adecuadamente los derechos y cumplir con los deberes de un miembro de la comunidad académica de la Universidad Carolina.

Sľubujem

26. októbra 2016 „Sľubujem, že budem riadne vykonávať práva a plniť povinnosti člena akademickej obce Univerzity Karlovej.

I promise

26th October 2016 “I promise to properly exercise the rights and fulfil the duties of a member of the academic community of Charles University.